Veidlapa: Pārskats par pamatbudžeta izpildi (2012)
Kopsavilkums: Pārgaujas novads konsolidētais
  Klasifikā- Rādītāju nosaukums Gada plāns Izpilde no gada sākuma Izpilde % pret gada plānu (2./1.) Pārskata mēneša izpilde
cijas kods
  A B 1 2 3 4
  I. KOPĀ IEŅĒMUMI 0 181 647 0 181 647
  1.0. Nodokļu ieņēmumi 0 73 680 0 73 680
  1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 0 71 962 0 71 962
  1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 0 71 962 0 71 962
  1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 0 71 962 0 71 962
  1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 0 71 962 0 71 962
  1.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 0 9 670 0 9 670
  1.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 0 62 292 0 62 292
  1.4. Īpašuma nodokļi 0 1 718 0 1 718
  4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 0 1 718 0 1 718
  4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 0 1 718 0 1 718
  4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 0 1 460 0 1 460
  4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 0 270 0 270
  4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 0 1 190 0 1 190
  4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 0 258 0 258
  4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 0 120 0 120
  4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem 0 138 0 138
  2.0. Nenodokļu ieņēmumi 0 440 0 440
  8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 29 0 29
  8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem 0 29 0 29
  8.6.2.0. Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 0 29 0 29
  8.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs 0 20 0 20
  8.6.2.3. Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs 0 9 0 9
  9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 0 162 0 162
  9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 0 126 0 126
  9.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 0 125 0 125
  9.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu 0 1 0 1
  9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 0 36 0 36
  9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 0 36 0 36
  10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 0 200 0 200
  10.3.0.0. Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem 0 200 0 200
  12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 0 49 0 49
  12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 0 49 0 49
  12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 0 49 0 49
  12.3.9.9. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā 0 49 0 49
  3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0 7 817 0 7 817
  21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 0 7 817 0 7 817
  21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 0 833 0 833
  21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 0 501 0 501
  21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 0 332 0 332
  21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 0 6 984 0 6 984
  21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 0 287 0 287
  21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 0 6 509 0 6 509
  21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 0 188 0 188
  5.0. Transferti 0 99 710 0 99 710
  18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 0 99 710 0 99 710
  18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 0 99 710 0 99 710
  18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 0 69 137 0 69 137
  18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 0 30 573 0 30 573
  II. KOPĀ IZDEVUMI 0 129 668 0 129 668
  II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 0 129 668 0 129 668
  1 Vispārējie valdības dienesti 0 14 457 0 14 457
  3 Sabiedriskā kārtība un drošība 0 1 889 0 1 889
  4 Ekonomiskā darbība 0 1 008 0 1 008
  5 Vides aizsardzība 0 1 155 0 1 155
  6 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 0 17 882 0 17 882
  8 Atpūta, kultūra un reliģija 0 11 330 0 11 330
  9 Izglītība 0 70 912 0 70 912
  10 Sociālā aizsardzība 0 11 035 0 11 035
  II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 0 129 668 0 129 668
  1.0. Uzturēšanas izdevumi 0 113 872 0 113 872
  1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 0 103 181 0 103 181
  1000 Atlīdzība 0 47 856 0 47 856
  1100 Atalgojums 0 39 075 0 39 075
  1110 Mēnešalga 0 32 643 0 32 643
  1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 0 32 643 0 32 643
  1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 0 5 591 0 5 591
  1141 Piemaksa par nakts darbu 0 391 0 391
  1145 Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas 0 3 705 0 3 705
  1146 Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 0 1 267 0 1 267
  1147 Piemaksa par papildu darbu 0 228 0 228
  1150 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 0 841 0 841
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 0 8 781 0 8 781
  1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 8 089 0 8 089
  1220 Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 0 692 0 692
  1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 513 0 513
  1228 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 179 0 179
  2000 Preces un pakalpojumi 0 55 325 0 55 325
  2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 0 196 0 196
  2120 Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 0 196 0 196
  2121 Dienas nauda 0 160 0 160
  2122 Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi 0 36 0 36
  2200 Pakalpojumi 0 31 197 0 31 197
  2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 0 1 606 0 1 606
  2211 Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi) 0 141 0 141
  2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 0 1 465 0 1 465
  2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 0 7 874 0 7 874
  2223 Izdevumi par elektroenerģiju 0 7 789 0 7 789
  2229 Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem 0 85 0 85
  2230 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 0 2 511 0 2 511
  2231 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana 0 544 0 544
  2232 Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 0 30 0 30
  2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 0 89 0 89
  2234 Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 0 18 0 18
  2236 Bankas komisija, pakalpojumi 0 65 0 65
  2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 0 1 765 0 1 765
  2240 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 0 2 868 0 2 868
  2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 0 703 0 703
  2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 0 296 0 296
  2244 Ēku, būvju un telpu uzturēšana 0 1 729 0 1 729
  2249 Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 0 140 0 140
  2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 63 0 63
  2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 0 63 0 63
  2260 Īre un noma 0 484 0 484
  2261 Ēku, telpu īre un noma 0 427 0 427
  2264 Iekārtu un inventāra īre un noma 0 51 0 51
  2269 Pārējā noma 0 6 0 6
  2270 Citi pakalpojumi 0 15 758 0 15 758
  2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 0 15 758 0 15 758
  2280 Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 0 33 0 33
  2283 Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 0 33 0 33
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 0 22 679 0 22 679
  2310 Biroja preces un inventārs 0 10 024 0 10 024
  2311 Biroja preces 0 872 0 872
  2312 Inventārs 0 2 160 0 2 160
  2313 Spectērpi 0 6 992 0 6 992
  2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0 9 959 0 9 959
  2321 Kurināmais 0 6 734 0 6 734
  2322 Degviela 0 3 225 0 3 225
  2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0 539 0 539
  2360 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 0 1 376 0 1 376
  2363 Ēdināšanas izdevumi 0 1 376 0 1 376
  2370 Mācību līdzekļi un materiāli 0 88 0 88
  2390 Pārējās preces 0 693 0 693
  2400 Izdevumi periodikas iegādei 0 150 0 150
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 0 1 103 0 1 103
  2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 0 1 103 0 1 103
  2512 Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 0 358 0 358
  2515 Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 0 745 0 745
  1.2. Procentu izdevumi 0 688 0 688
  4000 Procentu izdevumi 0 688 0 688
  4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 0 688 0 688
  4230 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta 0 688 0 688
  1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000) 0 7 569 0 7 569
  6000 Sociālie pabalsti 0 7 569 0 7 569
  6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 0 7 569 0 7 569
  6250 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 0 1 815 0 1 815
  6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 0 175 0 175
  6255 Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 0 1 115 0 1 115
  6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 0 525 0 525
  6260 Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 0 1 344 0 1 344
  6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 0 4 410 0 4 410
  7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 0 2 434 0 2 434
  1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti (7100+7200+7300+7400+7500) 0 2 434 0 2 434
  7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 0 2 434 0 2 434
  7210 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 0 2 434 0 2 434
  2.0. Kapitālie izdevumi (5000+9000) 0 15 796 0 15 796
  2.1. Pamatkapitāla veidošana 0 15 796 0 15 796
  5000 Pamatkapitāla veidošana 0 15 796 0 15 796
  5200 Pamatlīdzekļi 0 15 796 0 15 796
  5230 Pārējie pamatlīdzekļi 0 15 796 0 15 796
  5231 Transportlīdzekļi 0 3 654 0 3 654
  5233 Bibliotēku krājumi 0 98 0 98
  5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 0 11 346 0 11 346
  5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 0 698 0 698
  III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) 0 51 979 0 51 979
  IV. Finansēšana 0 -51 979 0 -51 979
  F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) 0 -51 979 0 -51 979
  F21010000 Naudas līdzekļi 0 -597 0 -597
  F21010000 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 0 597 0 597
  F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 0 -51 382 0 -51 382
  F22010000 AS Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 0 394 221 0 394 221
  F22010000 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 0 445 603 0 445 603
             
    Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem        
  Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums Izpilde no gada sākuma      
  F20010000 AS Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 394 221      
  F20010000 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 446 200