07.12.2019, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
969, pašlaik vēro: 26.

Vai Jūs būtu gatavs/ -a realizēt savu kultūras pasākuma ideju Pārgaujas novadā?
» PAŠVALDĪBA » SOCIĀLAIS DIENESTS » Sociālā dienesta nolikums

APSTIPRINĀTS
ar Pārgaujas novada domes
19.11. 2015. sēdes lēmumu
(protokols Nr. 11, 18. §)

 

Ar grozījumiem :

25.08.2016. lēmums (protokols Nr.9.,10.§) ” Par grozījumiem Pārgaujas novada pašvaldības amata vienību sarakstā un Pārgaujas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikumā”. [stājas spēkā ar 01.09.2016.]


PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS
 
Izdots saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu
 
1. Vispārīgie noteikumi

1.1.  Pārgaujas novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) ir Pārgaujas novada pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Pārgaujas novada iedzīvotājiem.

1.2.  Sociālais dienests izveidots un tā funkcijas noteiktas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.

1.3.  Sociālais dienests darbojas Pārgaujas novada domes pakļautībā.

1.4.  Sociālais dienests savas funkcijas veic sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.

1.5. Savā darbībā Sociālais dienests ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta un Labklājības ministrijas normatīvos aktus, izpilddirektora rīkojumus, kā arī šo nolikumu.

1.6.  Sociālo dienestu izveido, reorganizē vai likvidē Pārgaujas novada dome.

1.7.  Sociālā dienesta darbu metodiski vada Latvijas Republikas Labklājības ministrija.

1.8.  Sociālam dienestam ir savs zīmogs, veidlapa un lietu nomenklatūra.

1.9. Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi, kā arī izdevumi, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, tiek segti no šiem mērķiem paredzētiem pašvaldības līdzekļiem. Finanšu līdzekļus pārvalda Pārgaujas novada pašvaldības Finanšu nodaļa.

1.10.Sociālā dienesta juridiskā adrese: “Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152.
 
2. Sociālā dienesta mērķis un uzdevumi

2.1. Sociālā dienesta darbības mērķis ir nodrošināt Pārgaujas novada iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu.

2.2. Sociālā dienesta pamatuzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām,
kurām uz to ir tiesības, un, kuras Pārgaujas novada teritorijā deklarējušas savu pamata
dzīvesvietu.

2.3. Sociālais dienests tā pamatuzdevumu izpildei:

         2.3.1. Veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;

2.3.2. Sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personām vai personu grupām, kurām tas nepieciešams;

2.3.3.Novērtē sociālās palīdzības pieprasītāja vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;

2.3.4. Nosaka klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties par veicamiem uzdevumiem;

2.3.5. Administrē pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;

2.3.6. Novērtē Sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;

2.3.7.Izstrādā sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;

2.3.8. Informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

3. Sociālā dienesta pienākumi

3.1. Sociālā dienesta pienākumi:

3.1.1. sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību;

3.1.2. nodrošināt personai, kura deklarējusi dzīvesvietu Pārgaujas novadā, iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;

3.1.3. informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par pieņemto lēmumu un atteikuma gadījumā rakstiski informēt personu norādīt atteikuma iemeslus un lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību;

3.1.4. sniegt personai psihosociālu vai materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā;

3.1.5. sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā;

3.1.6. sniegt pārskatus un atskaites atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

3.1.7. izvērtēt un sagatavot līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem novadā vai ar citām pašvaldībām par to sociālo pakalpojumu saņemšanu un samaksu, kuru sniegšanu Sociālais dienests nenodrošina, finansējot šos pakalpojumus pilnībā vai daļēji no pašvaldības budžeta līdzekļiem;

3.1.8. nodrošināt saņemtās informācijas par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju konfidencialitāti.
 
4. Sociālā dienesta tiesības

4.1. Sociālā dienesta tiesības:

4.1.1. izstrādāt instrukcijas, ieteikumus un citus reglamentējošos dokumentus sociālās palīdzības jautājumos, sniegt priekšlikumus novada domei par nepieciešamajām izmaiņām;

4.1.2. pārstāvēt Pārgaujas novada pašvaldību jautājumos, kuri ir Sociālā dienesta kompetencē;

4.1.3. savas kompetences ietvaros pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskām un juridiskām personām dokumentus un informāciju (par personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, bērna tiesisko un mantisko stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošajiem īpašumiem u.c.), kas nepieciešama Sociālā dienesta uzdevumu veikšanai. Pārbaudīt dokumentu pareizību un patiesīgumu;

4.1.4. veikt to personu dzīves apstākļu apsekošanu un vajadzību novērtēšanu, kuras vēlas saņemt sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību, kas tiek finansēta no pašvaldības vai valsts budžeta;

4.1.5. izsniegt rakstisku izziņu par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;

4.1.6. pieaicināt citus speciālistus specifisku pakalpojumu klientiem un supervīzijas nodrošināšanai sociālajiem darbiniekiem.
 
5.  Sociālā dienesta darba organizācija

5.1. Sociālais dienests patstāvīgi pieņem lēmumus,  organizē darbus un izstrādā darba iekšējās kārtības noteikumus.

5.2. Sociālā dienesta darbs tiek organizēts Sociālajā dienestā un Pārgaujas novada pagastu pārvaldēs.

5.3. Sociālā dienesta nolikumu un struktūru apstiprina Pārgaujas novada dome.

5.4. Sociālā dienesta darbu nodrošina Sociālā dienesta vadītājs un darbinieki.

5.5. Sociālajā dienestā ir šādas amata vienības:

            5.5.1. dienesta vadītājs - 1 vienība

            5.5.2. sociālais darbinieks - 3 vienības

      5.5.3. sociālais darbinieks darbam ar  ģimenēm un bērniem - 1 vienība

            5.5.4. sociālās palīdzības organizators - 1 vienība

            5.5.5.vecākais aprūpētājs - 1 vienība

            5.5.6. aprūpētājs - 1 vienība

5.6.Sociālā dienesta vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba Pārgaujas novada dome.

5.7. Sociālā dienesta darbiniekus darbā pieņem Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektore.

5.8. Sociālā dienesta vadītājs ir atbildīgs:

      5.8.1. par Sociālā dienesta uzdevumu izpildi, finanšu resursu izmantošanu, līgumu izpildi un normatīvo aktu ievērošanu;

     5.8.2. par sociālo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un supervīziju nodrošināšanu.

5.9. Amata vienības “vecākais aprūpētājs” un “aprūpētājs” ir pakļautas sociālajiem darbiniekiem.

5.10. Lēmumu par sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pieņem Sociālais dienests.

5.11. Sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt Pārgaujas novada domē viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas.

6. Citi noteikumi

6.1. Sociālā dienesta darbinieku personu lietas kārto un uzglabā Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļa.

6.2. Darba drošību Sociālajā dienestā uzrauga Pārgaujas novada pašvaldības Darba drošības speciālists atbilstoši Darba aizsardzības likumam un Pārgaujas novada pašvaldībā izstrādātajiem darba drošības, ugunsdrošības u.c. noteikumiem.

6.3. Sociālā dienesta nolikums, tā grozījumi un papildinājumi stājas spēkā nākošā dienā pēc to publicēšanas izdevumā Pārgaujas novada vēstis.

6.4. Ar šī nolikuma apstiprināšanu spēku zaudē Pārgaujas novada pašvaldības 2009.gada  14.jūlija Sociālā dienesta nolikums.

 
Domes priekšsēdētājs                                                                                     Hardijs VENTS
© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv