25.08.2019, Svētdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Rozulas skola" izsole
  Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu atkārtotu (otro) mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Rozulas skola”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.....
 • Lauksaimnieciskai izmantošanai nomājamās zemes Pārgaujas novadā
  Aicinām pieteikties uz zemes vienībām vai tās daļas nomas tiesībām lauksaimnieciskai izmantošanai ...
 • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
  Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1702, pašlaik vēro: 35.

Vai esat apmierināts/-a ar šīs vasaras laikapstākļiem?
» SākumlapaAicina lauksaimniekus iesniegt zemes nomas līgumus reģistrācijai Nomas zemju reģistrā
2014.gada augustā spēkā stājās grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas ieviesa būtiskas izmaiņas darījumos ar lauksaimniecības zemi. Likums papildināts ar lauksaimniecības zemes darījumu izskatīšanas kārtību, deleģējot uzraudzību pašvaldības izveidotai komisijai. Likuma grozījumi lauksaimniecības zemei arī nosaka pirmpirkuma tiesības.

Daļa šo būtisko grozījumu ir spēkā jau no 1. novembra, bet atsevišķas normas stāsies spēkā ar nākamā gada 1. jūliju.

Ar 1.novembri viena fiziska vai juridiska persona īpašumā varēs iegūt līdz 2000 hektāriem lauksaimniecības zemes. Pašvaldībām būs tiesības noteikt vienas fiziskās vai juridiskās personas īpašumā esošās lauksaimniecības zemes maksimālo platību savā administratīvajā teritorijā, nepārsniedzot 2000 hektārus. Lauksaimniecības zemes platībā netiks ieskaitīta lauksaimniecības zeme, kuru persona nomā vai par kuru tā saņem vienotos platības maksājumus.

Izdarītie grozījumi, kas ir spēkā no 1.novembra, noteic izņēmumus darījumos ar lauksaimniecības zemi. Likuma 28.1 panta, 30.1panta un 30.2 panta prasības netiek attiecinātas uz lauksaimniecības zemes ieguvējiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz 10 hektārus fiziskajām un 5 hektārus juridiskajām personām. Tas nozīmē, ka ģimene savas piemājas saimniecības vajadzībām varēs iegādāties līdz 10 hektārus zemes un tās īpašniekam nebūs nepieciešama nedz atbilstoša lauksaimnieciskā izglītība, nedz jāapliecina, ka zeme tiks izmantota lauksaimnieciskajā darbībā, nedz arī jāatbilst pārējām prasībām. Iepriekšminēto pantu prasības netiks attiecinātas uz maksātnespējas procesā iegūstamu lauksaimniecības zemi; mantošanas ceļā iegūstamu lauksaimniecības zemi; valsts vai pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo lauksaimniecības zemi, kā arī lauksaimniecības zemi, ko iegūst īpašumā valsts kapitālsabiedrības ar likumu deleģēto funkciju īstenošanai; lauksaimniecības zemi, kuru persona iegūst īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3., 4., 7. un 8.punktu;darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem un lauksaimniecības zemi, kas tiek atsavināta zemes konsolidācijas procesā saskaņā ar zemes pārvaldību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

No 1.novembra spēkā stājusies norma par lauksaimniecības zemes nomas līgumu slēgšanu rakstveidā vismaz uz pieciem gadiem. Pašvaldībai ir pienākums izveidot Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistru. Kārtību, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs informēs pašvaldību par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem, Ministru kabinets vēl nav noteicis, bet Zemkopības ministrija ir sniegusi informāciju par kārtību, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs pašvaldību informē par noslēgtajiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem.
 • Pašvaldībām jāizveido Zemes nomas līgumu reģistrs. Pārgaujas novadā Lauksaimniecības nomas zemju reģistru uzturēs pašvaldības speciāliste zemes nomas jautājumos Daiga Kūriņa.
 • Zemes nomnieks vai iznomātājs pēc zemes nomas līguma noslēgšanas lauksaimniecības zemes nomas līguma atvasinājumu iesniedz speciālistei zemes nomas jautājumos

(Pieņemšanas laiki:

Stalbē –  „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads,

                  pirmdien  no plkst. 8.00 – 13.00 un piektdien no plkst. 14.00 – 16.00,

Straupē – „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads,

                   piektdien  no plkst. 8.00- 12.00

Raiskumā – „Pagastmāja”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads

                     Otrdien no plkst. 14.00 – 17.00)

 • Ja zemes nomas līguma atvasinājumu iesniedz elektroniski vai pa pastu, to jānosūta  kopā ar iesniegumu uz adresi „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV 4151 vai uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
 • Speciāliste zemes nomas jautājumos, saņemot zemes nomas līguma atvasinājumu (apliecinātu kopiju) vai orģinālu , izdara atzīmi uz lauksaimniecības zemes nomas līguma atvasinājuma par reģistrēšanu Pārgaujas novada Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
 • Ja zemes nomas līgumā, kas reģistrēts Pārgaujas novada Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, tiek izdarītas izmaiņas līguma būtiskajās sastāvdaļās vai zemes nomas līgums tiek lauzts vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomniekam vai iznomātājam par to jāinformē pašvaldība.
 • Pašvaldība ir tiesīga reģistrēt Zemes nomas līgumu reģistrā arī tos zemes nomas līgumus, kas noslēgti pirms šā gada 1.novembra.
 

Speciāliste zemes nomas jautājumos Daiga Kūriņa , mob.t. 26465544© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv