19.01.2018, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Barikāžu dienas atceres pasākums
  19. janvārī plkst. 17.00 Straupes bibliotēkā notiks barikāžu dienas atceres pasākums ...
 • Aicinām Pārgaujas novada jauniešus aizpildīt aknetu
  Projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” ietvaros tiek veikta jauniešu anketēšana ...
 • Ar valsts atbalstu Pārgaujas novadā uzsākta vairāku projektu realizācija
  Saņemot valsts mērķdotācijas pašvaldības pasākumu īstenošanai, šajā gadā uzsākta vairāku projektu realizācija (kopā 4) ...
 • Turpinās Sarkano klinšu infrastruktūras atjaunošanas darbi
  Ar ERAF atbalstu uzsākts projekts kā ietvaros tiek atjaunota Sarkano klinšu pie Gaujas infrastruktūra (Raiskuma pagasts) ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1192, pašlaik vēro: 8.

Vai, Jūsuprāt, Pārgaujas novadā būtu nepieciešams atzīmēt Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, kas būtu svētki bērniem un kuras ietvaros tiktu godināti 2017. gadā jaundzimušie bērni?
» PAŠVALDĪBA » SOCIĀLAIS DIENESTS » Sociālie pabalsti un pakalpojumi » Pašvaldības sociālie pabalsti un pakalpojumi

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PĀRGAUJAS NOVADĀ

Pārgaujas novada pašvaldības Sociālais dienests organizē un sniedz
sociālā darba un sociālos pakalpojumus (sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija)
novadā deklarētiem iedzīvotājiem

Sociālā darba pakalpojumsProfesionāli sociālā darba speciālisti palīdz personai, ģimenei, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
Sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietāSociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā ir tiesīgas saņemt pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti, personas ārkārtas situācijā (pēc smagām operācijām, saslimšanām u.c.), kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai pašaprūpi, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošas personas vecuma, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institūcijāIlgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugušai personai institūcijā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) piešķir pensijas vecuma personai, 1., 2.grupas invalīdam, ja tās pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 1 līdz 10 punktiem, kuras funkcionālā stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājā noteikto apjomu, ja tām  nav smagi garīga rakstura traucējumi.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijāIlgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam institūcijā sociālu apstākļu dēļ no dzimšanas līdz divu gadu vecumam nodrošina par valsts budžeta līdzekļiem, no divu gadu vecuma –
pašvaldības finansētā institūcijā.
Pakalpojumu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam piešķir Sociālais dienests, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.
Higiēnas telpu pakalpojumsHigiēnas telpu pakalpojums ir mazgāšanās un / vai veļas mazgāšanas pakalpojums, kuru var saņemt „Doktorātā”, Straupes pagastā, Plācī.
Pakalpojumu var saņemt trūcīgās personas, daudzbērnu ģimenes, krīzes situācijā nonākušas personas, saskaņojot ar sociālo darbinieci, kurām to nav iespējams izdarīt mājas apstākļos.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībāmSociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Pakalpojumu sniedz un apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Pakalpojuma saņemšanai, jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijāSociālais dienests pieņem dokumentus un izvērtē nepieciešamību piešķirt
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā personai par valsts budžeta līdzekļiem.
Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
  - personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, ja
funkcionālie traucējumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem;
  - politiski represētās personas;
  - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki.
Transporta pakalpojumsTransporta pakalpojums ir Sociālā dienesta vieglā autotransporta vai pašvaldības mikroautobusa pakalpojums, kuru var saņemt piesakot to Straupes pagasta pārvaldē un saskaņojot ar Sociālā dienesta vadītāju.
Pakalpojumu var saņemt trūcīgas personas vai krīzes situācijā nonākušas personas, kurām nav sava transporta vai to nav iespējams izmantot.

 Lai saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu,
persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:
 iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu;
citus dokumentus, atbilstoši pieprasītā Sociālā pakalpojuma veidam.


SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA PĀRGAUJAS NOVADĀ

Pārgaujas novada pašvaldības Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību:
naudas vai mantisko pabalstu, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām/ģimenēm, kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību
(ēdiens, apģērbs, pajumte, veselības aprūpe, obligātā izglītība) nodrošināšanai,
novadā deklarētiem iedzīvotājiem

Pabalsta veidsPabalsta piešķiršanas kārtībaEUR
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI)GMI pabalstu aprēķina un piešķir trūcīgai ģimenei/personai, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”.Apmērs atbilst valstī noteiktā GMI līmenim

Līdz 49.80
vienai personai  mēnesī
Dzīvokļa pabalstsTiesības saņemt  dzīvokļa pabalstu ir:
- personām/ģimenēm, kurām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķirts trūcīgas personas/ģimenes statuss;
- nestrādājošam, vientuļam pensionāram, kura kopējie ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās algas;
- personai ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kuras kopējie ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās algas.
150.00
1x gadā
Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez vecāku gādības
palikušiem bērniem
Tiesības saņemt pabalstus patstāvīgas dzīves uzsākšanai, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, par kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Pārgaujas novada bāriņtiesa (iepriekš pagasttiesa).
Pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka Ministru Kabineta Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.
128.06
pastāvīgas dzīves uzsākšanai
 
249.01

sadzīves priekšmetu iegādei

64.03
mēnesī, ja turpina mācības
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijāVienreizējs pabalsts  tiek piešķirts personai/ģimenei krīzes situācijā, neizvērtējot tās materiālo stāvokli, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamos apstākļus.Līdz vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēram 380.00.
Bērnu ēdināšanas pabalstsPašvaldības apmaksātu ēdināšanas pabalstu piešķir:
-trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri mācās Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs;
- trūcīgo ģimeņu bērniem 2,20 EUR apmērā dienā, kuri mācās tehnikumā
Ēdināšanas pabalsts netiek izmaksāts naudā, bet pēc piestādītā rēķina tiek pārskaitīts uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja norādīto kredītiestādes kontu.
Pabalsts veselības aprūpes izdevumu daļējai apmaksaiPabalstu veselības aprūpes izdevumu daļējai apmaksai  piešķir:
- trūcīgai personai/ģimenei;
- personai ar I,II grupas invaliditāti;
- bērnam ar invaliditāti;
- personai/ģimenei, kas nonākusi krīzes situācijā un kurai nepieciešams psihologa vai psihiatra pakalpojums.
Pabalsta apmērs kalendārajā gadā  nevar pārsniegt 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
190.00
gadā
Pabalsts personas dokumentu kārtošanaiVienreizēju pabalstu personas dokumentu kārtošanai piešķir personai, kuras ienākumu līmenis nepārsniedz valstī noteiktā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.Valsts nodevas noteiktajā apmērā
Pabalstu bērna
izglītībai un audzināšanai
Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai piešķir katram trūcīgas ģimenes skolēnam, uzsākot mācību gadu vispārizglītojošās mācību iestādēs.30.00
katram bērnam
Pabalsts personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiemPabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem piešķir:
- vientuļiem pensionāriem;
- vientuļām personām ar invaliditāti;
- citām vientuļām personām pēc smagas saslimšanas atveseļošanās periodā.
60.00
mēnesī
Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalstsVienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no vecākiem, kurš savu dzīvesvietu ir deklarējis un faktiski dzīvo Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā un jaundzimušo no dzimšanas reģistrēšanas brīža ir deklarējis Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā.75.00
Apbedīšanas pabalstsVienreizēju apbedīšanas pabalstu ir tiesības saņemt personai, kura uzņēmusies veikt mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Pārgaujas novads, apbedīšanu.
Ja miris Pārgaujas novada iedzīvotājs, kura apbedīšanu neuzņemas neviena persona, tad Pārgaujas novada pašvaldība slēdz līgumu par apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu un apbedī personu par pašvaldības līdzekļiem.
105.00
Svētku pabalsts 80,85,90,95,100
gadu jubilejā un katra gada jubilejā pēc 100
gadu sasniegšanas
Svētku pabalstu izmaksā personas jubilejas dienā, viņa dzīvesvietā Pārgaujas novadā.40.00
-80,85,90,95  
un vairāk kā 100 gados

150.00
-100 gados
Pabalsts politiski represētajām personām un ČAES dalībniekiemTiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai piešķirts politiski represētas personas vai ČAES dalībnieka statuss un šī persona ir deklarējusies un faktiski dzīvo Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā.
Pabalsts tiek izmaksāts politiski represētām personām Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā marta mēnesī un ČAES dalībniekiem ČAES gadadienā aprīļa mēnesī.
40.00
Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas pēc soda izciešanasPersona ir tiesīga saņemt vienreizēju pabalstu, ja tas ir pieprasīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas, un personai pirms soda izciešanas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Pārgaujas novads.
Pabalsts paredzēts personas pamatvajadzību nodrošināšanai.
40.00

© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv