27.01.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
283, pašlaik vēro: 11.

» PAŠVALDĪBA » BĀRIŅTIESA » Pakalpojumi » Mantisko interešu aizsardzība

Mantisko interešu aizsardzība

Bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu aizsardzība
Bāriņtiesa aizstāv bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju  mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem vai citām personām un:
    1. lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju vārdā viņam piekritušo mantojumu;
    2. lemj par bērnam vai personai ar ierobežotu rīcībspēju piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
    3. lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju  mantas (ja tās vērtība nepārsniedz EUR 14 000) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
    4. lemj par bērnam vai personai ar ierobežotu rīcībspēju piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz EUR 14 000) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
    5. lemj par īpašuma iegūšanu bērnam vai personai ar ierobežotu rīcībspēju;
    6. ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
    7. gadījumos, kad miris viens no vecākiem, gādā par atstātā mantojuma saraksta sastādīšanu un mantojuma glabāšanu, piedalās bērna mantojuma daļas izdalīšanā, ja pārdzīvojušais laulātais dodas jaunā laulībā;
    8. lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
    9. lemj par vecāka vai aizbildņa atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks vai aizbildnis pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
    10. pieprasa, lai aizbildnis, kas atlaists vai atcelts no aizbildnības pirms tās izbeigšanās, sniedz galīgo norēķinu par aizbilstamā mantas pārvaldību;
    11. gadījumos, kad aizbilstamais ir sasniedzis pilngadību, pieprasa, lai aizbildnis sniedz galīgo norēķinu par aizbilstamā mantas pārvaldību;
    12. lemjot par bērna, kurš ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, aprūpes izbeigšanu tajā, ja bērna mantas pārvaldībai nav iecelts sevišķais aizbildnis, no
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja pieprasa norēķinu par bērna mantas pārvaldību;
    13. pieprasa no
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja galīgo norēķinu par bērna mantas pārvaldību, ja bērns, kurš tajā ievietots, sasniedzis pilngadību;
    14. veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.
 
  Pilngadīgas personas ar ierobežotu rīcībspēju mantas pārvaldībai piemērojami tie paši noteikumi, kas attiecas uz aizbildnības pārvaldību. Arī gadījumos, ja aizgādnība nodibināta personām, kas izlaidīgi vai izšķērdīgi dzīvojot, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ draud novest sevi vai savu ģimeni trūkumā vai nabadzībā, mantas pārvaldības ziņā minētās personas pielīdzināmas nepilngadīgajiem.
  Lēmumu par atļauju rīkoties ar bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju mantu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta bērna vecāku vai personas ar ierobežotu rīcībspēju dzīvesvieta. Ja bērnam nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība, lēmumu par atļauju rīkoties ar bērna mantu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta dzīvesvieta tam vecākam, kura atsevišķā aizgādībā bērns atrodas. Ja bērna vecāku dzīvesvieta ir deklarēta dažādu pašvaldību administratīvajās teritorijās, lēmumu par atļauju rīkoties ar bērna mantu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta dzīvesvieta tam vecākam, pie kura bērns dzīvo.

Īpašuma iegūšana un mantojuma atraidīšana
  Bāriņtiesa izskata lietas un pieņem lēmumus par īpašuma iegūšanu mantošanas, pirkuma vai dāvinājuma ceļā.
    1. Īpašuma iegūšana pirkuma vai dāvinājuma ceļā
  Civillikums paredz, ja aizbildnis ieskata sava aizbilstamā interesēm par izdevīgu iegūt nekustamo īpašumu vai jau piederošam nekustamam īpašumam sevišķas tiesības vai servitūtus, viņam jālūdz šim nolūkam bāriņtiesas iepriekšēja atļauja. Pirms īpašuma iegūšanas, t.i., pirms pirkuma vai dāvinājuma līguma noslēgšanas bērna vārdā, aizbildnim (arī bērna dabiskajam aizbildnim) vai aizgādnim, nepieciešams vērsties bāriņtiesā, lūdzot atļauju iegūt konkrētu īpašumu bērnam.
  Bāriņtiesa  pārliecinās par to, vai iegūstamais īpašums nav apgrūtināts, apskata īpašumu, sastādot par to pārbaudes aktu.
  Ja dāvinājumam pievieno sevišķu uzlikumu, tad apdāvinātajam ir jāizlemj, vai viņš piekrīt līgumam ar uzlikumu, jo uzlikums rada saistības. Ievērojot to, ka bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju vārdā dāvinājumu pieņem aizbildnis vai aizgādnis, aizbildnim vai aizgādnim jāizlemj, vai piekrīt pieņemt dāvinājumu, kuram ir uzlikums. Aizbildnim jāvērtē, vai minētais noteikums ir bērna interesēs. Bāriņtiesa izvērtē, vai konkrētais uzlikums neradīs aizskārumu bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju interesēm.
  Bērni var noslēgt ar saviem vecākiem tiesiskus darījumus un kamēr bērni ir nepilngadīgi, darījumi noslēdzami ar bāriņtiesas līdzdalību, kura ieceļ šim gadījumam aizbildņus.
    2. Mantojuma pieņemšana vai atraidīšana
  Mantojums ir kopība, kurā ietilpst visa kustamā un nekustamā manta, kā arī citiem atdodamās tiesības un saistības, kas mirušam vai par mirušu izsludinātam piederējušas viņa patiesās vai tiesiski pieņemamās nāves laikā. Lai iegūtu mantojumu, personai jāizsaka griba mantojumu pieņemt.
  Mantojumu, ko aizbilstamais mantojis kā no vecākiem, tā arī no jebkuras citas personas, aizbildnis drīkst pieņemt ar inventāra tiesību. Bez bāriņtiesas atļaujas viņš nedrīskt ne mantojumu pieņemt, ne to atraidīt. Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses, Civillikumā paredzētajos gadījumos lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu.
  Mantojuma sarakstu var sastādīt tiesu izpildītājs vai bāriņtiesa, ja tiesa vai notārs mantojuma saraksta sastādīšanu uzdevis bāriņtiesai.
  Bāriņtiesa seko, lai tas vecāks, kurš pēc otra nāves ir palicis par bērna aizbildni, nekavējoties sastāda mirušā mantas sarakstu. Bāriņtiesai ir pienākums un tiesības uzraudzīt, kā vecāki pārvalda bērna mantu.

Īpašuma ieķīlāšana
  Bāriņtiesa lemj par atļaujas došanu vecākiem vai aizbildnim nepilngadīgā mantas ieķīlāšanai, izvērtē vai īpašuma ieķīlāšana nākotnē neradīs zaudējumus aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, iegūst informācija, uz kādiem noteikumiem un kādu termiņu īpašums tiks ieķīlāts.
  Ja bāriņtiesa lēmusi par īpašuma ieķīlāšanas atbilstību bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju interesēm, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma prasībām, kurās paredzēts, ka bāriņtiesas lēmumi par atļauju aizbildnim (aizgādnim) atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar citām lietu tiesībām nekustamo īpašumu (ja tā vērtība pārsniedz EUR 14 000), nosūtāmi tiesai galīgā nolēmuma pieņemšanai.


Atpakaļ ...

© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv