24.11.2017, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Pārgaujas novada jaunatnes mini-forums "Pacel Ideju"
  25. novembrī Auciemmuižā no plkst. 11.00 līdz 16.00 notiks Pārgaujas novada jaunatnes mini-forums “Pacel ideju” ...
 • Par Pārgaujas novada domes lēmumu “Par paredzētās darbības smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” – akceptēšanu”
 • Uzsākta Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde
  Aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, izsakot priekšlikumus ...
 • Ar valsts atbalstu Pārgaujas novadā uzsākta vairāku projektu realizācija
  Saņemot valsts mērķdotācijas pašvaldības pasākumu īstenošanai, šajā gadā uzsākta vairāku projektu realizācija (kopā 4) ...
 • Tiks atjaunota Sarkano klinšu infrastruktūra
  Ar ERAF atbalstu uzsākts projekts kā ietvaros tiks atjaunota Sarkano klinšu pie Gaujas infrastruktūra (Raiskuma pagasts) ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
96, pašlaik vēro: 11.

Vai, Jūsuprāt, Pārgaujas novadam būtu nepieciešama sava Jauniešu dome?
Nav viedokļa
» PAŠVALDĪBA » DOMES SĒDES » Darba kārtība » Domes sēdes darba kārtība

DOMES SĒDE
DARBA KĀRTĪBA


2017. gada 23. novembrī,  plkst.15.oo
Stalbē

Darba kārtība:
1.    Pārskats par 19.10.2017. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi
ZIŅO: M.DRUBIŅA, izpilddirektore
2. Par saistošo noteikumu Nr. 12 “Par Pārgaujas novada pašvaldības vienreizējas stipendijas piešķiršanu studijām augstākās izglītības iestādēs” izdošanu
3. Par 2018.gadā realizējamajiem investīciju projektiem
4. Par Pārgaujas novada pašvaldības sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu maksas tarifu  apstiprināšanu
5. Par Līdzfinansējuma piešķiršanu un priekšfinansēšanas finansējuma nodrošināšanu Pārgaujas novada grants ceļu pārbūvei Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"  (80% priekšfinansējums)
6. Par Līdzfinansējuma piešķiršanu un priekšfinansēšanas finansējuma nodrošināšanu Pārgaujas novada grants ceļu pārbūvei Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"  (100% priekšfinansējums)
7. Par Pārgaujas novada pašvaldības kalendāru pārdošanas cenu apstiprināšanu
8. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/ Stalbes pagastā Pārgaujas novadā, nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu
9. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/ Stalbes pagastā Pārgaujas novadā, nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu
10. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/ Stalbes pagastā Pārgaujas novadā, nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu
ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam /dzēsts/, Stalbes pagastā Pārgaujas novadā
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam /dzēsts/, Raiskumā Raiskuma pagastā Pārgaujas novadā
13. Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu,  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa maiņu
14. Par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala nodošanu privatizācijai dzīvojamās mājas /dzēsts/, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, dzīvokļu īpašniekiem
15. Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu,  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu
16. Par zemes vienības atdalīšanu no Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/
17. Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu,  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
18. Par lietošanas mērķa noteikšanu iznomātajai zemes vienības daļai “Raiskuma estrāde”, Raiskumā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
19. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/ īpašuma tiesību sadali un dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala nodošanu atsavināšanai bez atlīdzības
20. Par nekustamā īpašuma  tiesību sadali un dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala /dzēsts/ nodošanu atsavināšanai bez atlīdzības
21. Par nekustamā īpašuma “Pilskalni” nosacītās cenas apstiprināšanu un nodošanu atsavināšanai
22. Par funkcionālo zonu precizēšanu un izmaiņu noteikšanu teritorijas plānojuma (2013.-2024. gadam) grozījumos zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 42740080310, 42740080311, 42740080312, 42740080313, 42740080035 
23. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Pārgaujas novadā” izdošanu
24. Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekta izstrādi
ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja    
 
25. Par saistošo noteikumu Nr.14 “Par grozījumiem Pārgaujas novada domes 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”” apstiprināšanu
26. Par Pārgaujas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas apstiprināšanu
27. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.23 “Kārtība, kādā Pārgaujas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”” precizēšanu
28. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu /dzēsts/
29. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu /dzēsts/, /dzēsts/, /dzēsts/
30. Par /dzēsts/ ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
ZIŅOM.KRASTIŅŠ, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv