20.03.2019, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Pārgaujas novada pašvaldība izsludina grantu konkursu
    Pārgaujas novada pašvaldība rīko konkursu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas novadā ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
  • Lauksaimnieciskai izmantošanai nomājamās zemes Pārgaujas novadā
    Aicinām pieteikties uz zemes vienībām vai tās daļas nomas tiesībām lauksaimnieciskai izmantošanai ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1570, pašlaik vēro: 23.

Vai piedalīsieties Latvijas Dabas fonda iniciatīvā “Zemes Stunda”, 30. martā laikā no 20:30 līdz 21:30, izslēdzot apgaismojumu?
jā, piedalos katru gadu
nē, man tas nav aktuāli
» PAŠVALDĪBA » BĀRIŅTIESA » INFORMĀCIJA

PĀRGAUJAS NOVADA BĀRIŅTIESA
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA


ADRESE 
„Pagastmāja”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV 4146
e-pasts: barintiesa@pargaujasnovads.lvKontaktinformāciju par bāriņtiesas darbiniekiem skatīt ŠEIT

 
Pārgaujas novada bāriņtiesa, pamatojoties uz Pārgaujas novada domes 2009. gada 17. jūlija lēmumu (protokols Nr. 3, § 1), ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesas darbību regulē ANO konvencijas, Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Civilprocesa likums, Administratīvā procesa likums, Valsts sociālo pabalstu likums, saistībā ar šiem likumiem pieņemtie LR MK noteikumi, Pārgaujas novada domes izdotie saistošie noteikumi un pieņemtie lēmumi, pašvaldības iekšējie normatīvie dokumenti, bāriņtiesas nolikums.

Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētāja.


BĀRIŅTIESAS PIENĀKUMI

(1) Aizstāvēt bērna vai citas personas ar ierobežotu rīcībspēju personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
(2) Izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
(3) Piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
(4) Sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
(5) Informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
(6) Neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
(7) Sniegt palīdzību bērnam vai citai personai ar ierobežotu rīcībspēju, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
(8) Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.


BĀRIŅTIESAS KOMPETENCE
BĀRIŅTIESA LEMJ PAR:

1. Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība
1.1. atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
1.2. pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu sasniegšanas;
1.3. valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšanu  personai, kura neaudzina bērnu, un izmaksu personai, kura faktiski  audzina bērnu;
1.4. bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
1.5. piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja bērna māte mirusi, ja tiesa bērna māti vai  tēvu atzinusi par rīcībnespējīgu vai ja bērna mātes atrašanās vieta nav zināma.

2. Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, atjaunošana
2.1. aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam;
2.2. aizgādības tiesību atjaunošanu vecākam, ja zuduši šķēršļi, kas bija par pamatu  aizgādības tiesību pārtraukšanai;
2.3. prasības iesniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu.

3.Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana  
3.1. aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;
3.2. aizbildņa atcelšanu, ja konstatēta bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība;
3.3. aizbildņa atlaišanu no pienākumu pildīšanas atbilstoši CL un Bāriņtiesu likuma prasībām.

4. Audžuģimeņu jautājumos
4.1. ģimenes (personas) atbilstību audžuģimenes pienākumu pildīšanai;
4.2. audžuģimenes statusa piešķiršanu, vai statusa atņemšanu, ja konstatēts, ka audžuģimene nepilda pienākumus atbilstoši bērna interesēm, vai atsakās no pienākumu pildīšanas;
4.3. bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.

5. Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
5.1. Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

6. Adopcijas jautājumos
6.1. personas atzīšanu par adoptētāju;
6.2. brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā;
6.3. to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
6.4. par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
6.5. par adopcijas atbilstību bērna interesēm.

7. Aizgādnības jautājumos
Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādības nodibināšanu ieceļ aizgādni:
7.1. personai, kuru tiesa atzinusi par personu ar ierobežotu rīcībspēju un tās mantai;
7.2. personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ;
7.3. promesošas vai pazudušas personas mantai;
7.4. mantojumam;
7.5. testamenta izpildīšanai.

8. Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība
Bāriņtiesa lemj par:
8.1. atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
8.2. bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
8.3. mantojuma sadalīšanu, bērna mantas atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
8.4. īpašuma iegūšanu bērnam;
8.5. vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda mantu neatbilstoši bērna interesēm.

9. Bāriņtiesa ieceļ aizbildni
9.1.tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem

10. Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami:
10.1. saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības vai viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
10.2. aizgādības tiesību atņemšanai vai atjaunošanai;
10.3. paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai.


Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē.

Tās lēmumi pārsūdzami LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13a,Valmierā, LV 4201.


Bāriņtiesas lēmumi, kas pieņemti tās kompetences ietvaros,
ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām.

PĀRGAUJAS NOVADA BĀRIŅTIESAS DARBINIEKU ĒTIKAS KODEKSS
© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv