27.01.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
248, pašlaik vēro: 14.

» PAŠVALDĪBA » BĀRIŅTIESA » Pakalpojumi » Aizbildnība

Aizbildnība

  Aizbildnis ir persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
  Kādos gadījumos bāriņtiesa  var iecelt bērnam aizbildni?
 
  Bāriņtiesa  var iecelt bērnam aizbildni, ja:
1. bērna vecāki nav zināmi;
2. vecāki ir pazuduši vai miruši;
3. ilgstošas slimības gadījumā nespēj realizēt aizgādību;
4. vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības.
 
  Kā kļūt par aizbildni?
  Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā  iesniedz iesniegumu. Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus.
  Bāriņtiesa raugās, lai par  aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē personas
1. ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
2. nodarbinātību;
3. dzīves apstākļus;
4. motivāciju kļūt par aizbildni;
5. spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
 
  Izvērtējot personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, bāriņtiesa ņem vērā atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.
  Bāriņtiesa  pieņem lēmumu, vai personai piešķirt aizbildņa statusu.
  Kādu atbalstu saņem aizbildnis?
  Ministru kabineta noteikto Valsts sociālo pabalstu par katru aizbildnībā esošo bērnu. Ja par bērnu piešķirta apgādnieka zaudējumu pensija, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai ģimenes valsts pabalsts, izmaksājamo pabalstu samazina par attiecīgo summu. Ja par bērnu invalīdu piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta, izmaksājamo pabalstu par piemaksas apmēru nesamazina.
  Ministru kabineta nooteikto atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu. Atlīdzība nav atkarīga no aizbildnībā esošo bērnu skaita.
  Valsts sociālos pabalstus, kas paredzēti ģimenēm ar bērniem.
  Pabalstu un atlīdzību piešķir ar dienu, kad bāriņtiesa  ir pieņēmusi lēmumu par personas iecelšanu par aizbildni. Pabalstu un atlīdzību piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

  Aizbildņa pienākumi:
1. pēc aizbildnības pieņemšanas noskaidrot nepilngadīgā mantas sastāvu un iekļaut to sīkā un rūpīgi sastādītā sarakstā;
2. apgūt aizbildņa apmācības programmu;
3. ik gadus dot attiecīgajai bāriņtiesai norēķinu par aizbildnības pārvaldību;
4. atbalstīt un aizstāvēt aizbilstamo, kā arī gādāt par aizbilstamā audzināšanu;
5. gādāt par bērna mantas aizsardzību;
6. uz aizbilstamā vārda atvērtā kontā kredītiestādē noguldīt aizbilstamajam dāvinātos vai ziedotos līdzekļus;
7. sadarbībā ar bāriņtiesu kārtot jautājumus, kas saistīti ar sociālo garantiju nodrošināšanu aizbilstamajam;
8. sadarbībā ar bāriņtiesu 6 mēnešus pirms aizbilstamā pilngadības sasniegšanas informēt pašvaldību, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, par laiku, kad bērnam beidzas ārpusģimenes aprūpe un viņam būs nepieciešams atbalsts izglītības iegūšanā un patstāvīgas dzīves uzsākšanā, kā arī palīdzība dzīvojamās telpas nodrošināšanā;
9. atbildēt par visiem zaudējumiem, ko aizbildnis, neizpildīdams savu pienākumu, nodarījis aizbilstamajam;
10. tiesā pārstāvēt savu aizbilstamo;
11. aizbildnībai izbeidzoties, sniegt galīgo norēķinu bāriņtiesai un pēc saraksta nodot aizbilstamajam aizbildņa pārvaldībā esošo mantu;
12. izpildīt citus pienākumus aizbilstamā personiskajās un mantiskajās attiecībās un interesēs.
 
  Aizbildņa tiesības:
1. saņemt no bāriņtiesas informāciju par aizbildņa pienākumiem un tiesībām, aizbilstamā mantas pārvaldību un norēķiniem, aizbildņa atbildību un savstarpējām attiecībām starp līdzaizbildņiem;
2. pārstāvēt aizbilstamo tiesiskajos darījumos, tajā skaitā, pieņemt aizbilstamā vārdā mantojumu un pārvaldīt aizbilstamā mantu;
3. saņemt:
    3.1. atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu;
    3.2. valsts sociālo pabalstu par katru aizbildnībā esošo bērnu;
    3.3. valsts sociālos pabalstus, kas paredzēti ģimenēm ar bērniem;
4. dot piekrišanu:
    4.1. aizbilstamajam doties laulībā pirms pilngadības sasniegšanas;
    4.2. laulības līguma noslēgšanai, ja aizbilstamais ir stājies laulībā;
    4.3. paternitātes atzīšanai, ja iesniegumu iesniedz bērna tēvs un bērna māte mirusi vai tiesa viņu atzinusi parpersonu ar ierobežotu rīcībspēju gara slimības vai plānprātības dēļ, kā arī tad, ja nav zināma viņa atrašanās vieta;
    4.4 aizbilstamā adopcijai.
5. iesniegt prasības pieteikumu tiesā paternitātes noteikšanai aizbilstamajam;
6. pārvaldīt bērna mantu, kad viens no vecākiem atzīts par maksātnespējīgu parādnieku, un ja to nespēj otrs vecāks;
7. pārvaldīt bērna mantu, kad viens no vecākiem atzīts par maksātnespējīgu parādnieku, un ja to nespēj otrs vecāks;
8. saņemt palīdzību no bāriņtiesas, ja aizbilstamais neklausa un nepakļaujas aizbildnim;
9. vest aizbilstamā lietas patstāvīgi un ar saimnieka tiesībām;
10. ar bāriņtiesas piekrišanu noslēgt aizbilstamajam par labu noslēgt izlīgumu ar nepilngadīgā kreditoriem;
11. aizbilstamā lietās un viņa interesēs noslēgt līgumus, kā arī pieņemt un izdarīt maksājumus;
12. pavadīt aizbilstamo, šķērsojot Latvijas Republikas robežu;
13. deklarēt aizbilstamā dzīvesvietu;
14. izmantot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības aizbilstamā personiskajās un mantiskajās attiecībās un interesēs.


Atpakaļ ...

© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv