28.05.2020, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Informācija Pārgaujas novada iedzīvotājiem par pašvaldības un iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā
    ...
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
137, pašlaik vēro: 41.

Vai plānojat piedalīties vides kustībā "Lielā Talka 2020"?
» SākumlapaDARĪJUMI AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI
Pārgaujas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) ir Pārgaujas novada domes izveidota pastāvīga komisija, kuras kompetencē ietilps novada teritorijā ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzība.
Komisija savas kompetences ietvaros darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi izskata un izvērtē atbilstoši likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, „Par pašvaldībām”, kā arī atbilstoši citu spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas vai pārdošanas nepieciešamo dokumentu iesniegšana Pārgaujas novada pašvaldībā komisijas izvērtēšanai:

1.    Zemes īpašnieks - fiziskā vai juridiskā persona, kura vēlas iegūt lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda iesnieguma formā pieprasīto informāciju.
Iesnieguma formu var saņemt:
1.1.    Pārgaujas novada pašvaldībā - „Iktes”, Stalbē, Stalbes pagastā; 
1.2.    Straupes pagasta pārvaldē - „Tautas nams”, Plācī, Straupes pagastā;
1.3.    Raiskuma pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Raiskumā, Raiskuma pagastā;
1.4.    Pārgaujas novada pašvaldības interneta vietnē www.pargaujasnovads.lv sadaļā IESNIEGUMI/ VEIDLAPAS.

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Fiziskās personas iesnieguma paraugforma)

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Juridiskās personas iesnieguma paraugforma).

2.    Fiziskā persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi:
2.1.    notariāli apliecinātu darījuma akta kopiju
2.2.    notariāli apliecinātu Valsts Ieņēmumu Dienesta reģistrācijas apliecības kopiju, kas pierāda, ka zemes ieguvējs ir saimnieciskās darbības veicējs Latvijas Republikā:
2.3.    notariāli apliecinātu lauksaimniecisko vai to pielīdzināmo izglītības dokumenta kopiju;
2.4.    dokumentu par nodokļu nomaksas stāvokli valstī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi, kurā ir tā pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tas ir reģistrēts;
2.5.    LAD klienta apliecības kopiju.

3.    Juridiskā persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi:
3.1.    notariāli apliecinātu darījuma akta kopiju
3.2.    notariāli apliecinātu Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopiju, kas pierāda, ka zemes ieguvējs ir saimnieciskās darbības veicējs Latvijas Republikā;
3.3.    notariāli apliecinātu vismaz viena īpašnieka vai pastāvīgā darbinieka profesionālas (attiecīgajā juridiskās personas darbības jomā) izglītības dokumentu (ja nepieciešams);
3.4.    dokumentu, kas apliecina, ka iesnieguma iesniegšanas brīdī nav nodokļu parādu Latvijā vai valstī, kurā atrodas fiziskās personas pastāvīgā dzīvesvieta;
3.5.    LAD klienta apliecības kopiju.

Nosacījumi, kas jāņem vērā iegādājoties lauksaimniecībā izmantojamo zemi un iesniedzot pašvaldībā iesniegumu par darījuma akceptēšanu/noraidīšanu :

1.    Komisija lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu pieņem viena mēneša laikā;
2.    Viena fiziska vai juridiska persona visā valsts teritorijā var iegūt īpašumā ne vairāk kā 2000 ha lauksaimniecības zemi;
3.    Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi ir nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, ja viens no kopīpašniekiem pārdod viņam domājamo zemes daļu  (zemes pārdevējs vispirms piedāvā iegādāties zemi vienam no kopīpašniekiem, ja kopīpašnieki atsakās pirkt zemi, tad to rakstiskais atteikums ir jāiesniedz pašvaldībā);
4.    Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi ir zemes nomniekam, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts Pārgaujas novada pašvaldībā (zemes pārdevējs vispirms piedāvā iegādāties zemi zemes nomniekam, ja tas atsakās pirkt zemi, tad rakstiskais atteikums ir jāiesniedz pašvaldībā, lauksaimniecības zemes nomnieki tiek aicināti iesniegt nomas līgumu kopijas Pārgaujas novada speciālistei zemes nomas jautājumos, reģistrācijai)
5.    Iepriekš minētās normas neattiecas uz:
5.1.    lauksaimniecības zemes ieguvējiem, kuru īpašumā vai valdījumā uz darījuma noslēgšanas brīdi un pēc darījuma kopā nepārsniedz fiziskajām personām - 10 ha un juridiskajām personām - 5 ha;
5.2.    maksātnespējas procesā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
5.3.    mantošanas ceļā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
5.4.    darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem;
5.5.    zemes kopīpašnieku.

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 748 Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv