17.08.2019, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Saimniekballe
  17. augustā Ungurmuižā notiks Saimniekballe ...
 • Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Rozulas skola" izsole
  Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu atkārtotu (otro) mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Rozulas skola”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.....
 • Lauksaimnieciskai izmantošanai nomājamās zemes Pārgaujas novadā
  Aicinām pieteikties uz zemes vienībām vai tās daļas nomas tiesībām lauksaimnieciskai izmantošanai ...
 • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
  Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1194, pašlaik vēro: 24.

Vai esat apmierināts/-a ar šīs vasaras laikapstākļiem?
» SākumlapaPar notiekošo Gaujas Nacionālā parka Lenčupes un Sveķupes mežu masīvos

Sabiedrības ievērību atkārtoti izpelnījušies Gaujas Nacionālajā parkā ( turpmāk GNP) notiekošie darbi. Aktīvie iedzīvotāji pamanījuši, ka mežos notiek ciršanas darbi. Tomēr paustās bažas par Pārgaujas novada teritorijas mežu izsaimniekošanu ir nepamatotas, jo notiekošie procesi ir kontrolēti un nepieciešami, lai atjaunotu dabiskos mežus.

Projekta “FOR-REST” koordinatore Dabas aizsardzības pārvaldē Inga Pikšena norāda, ka Gaujas nacionālā parka (turpmāk GNP) dabas lieguma zonā Lenčupes un Sveķupes mežu masīvā turpinās dabiska meža dzīvotnes atjaunošanas darbi. Šī dabas lieguma zona izveidota uz saimnieciskiem mērķiem audzēta meža bāzes. Šajā mežā saglabājušies arī veca vai dabīga meža „ieslēgumi”, kuru pastāvēšanai ir svarīgi uzturēt vai atjaunot labvēlīgus apstākļus. Tāpēc stādīto mežu nepieciešams padarīt dabiskāku, radot plašāku, gaišāku dzīves telpu no gaišiem un sausiem apstākļiem atkarīgām sugām.

 Kādreiz šī meža masīva izmantošanas mērķis bija koksnes ieguve, tagad - dabas daudzveidības saglabāšana. Atbilstoši mērķa maiņai ir mainītas arī apsaimniekošanas metodes. Lai uzlabotu un atjaunotu sausus un saulainus priežu mežus (jeb boreālos mežus), kopumā Lenčupes un Sveķupes mežu masīvā tiks dabiskoti meži 280 ha platībā, veicot mežaudžu retināšanu, atvērumu veidošanu, mirušās koksnes apjoma palielināšanu un t.s. „koku gredzenošanu”. Līdztekus koksnes izņemšanai šajā meža masīvā divos nogabalos (1,3 un 1,5 ha platībā) bija plānots veikt arī kontrolēto zemsedzes dedzināšanu kā vienu no metodēm sauso priežu mežu atjaunošanai. Tomēr 2014. gada vasarā aizsāktās plašās diskusijas šīs metodes īstenošanu apstādināja.

Šobrīd ļoti aktīvi notiek mežu dabiskošana, proti, sākotnēji tiek veikta meža retināšana, no teritorijas izņemot aptuveni 10% koksnes, lai samazinātu biezību un tā veidotu gaišu un skraju priežu mežu. Nākamais meža dabiskošanas solis ir klajumu jeb atvērumu veidošana. Tie kalpo kā vieta, kur iesēties un augt nākamajai koku paaudzei, tā dažādojot mežaudzes vecumu un nodrošinot to, ka mežs spēj pastāvēt ilgtermiņā. Koksne, kas nocirsta veidojot atvērumus, tiek atstāta mežā un pamazām sadalās. Mežaudzes retināšanas darbi un klajumu veidošana tika uzsākta jau 2014.gada sākumā.

Mirusī koksne ir svarīga dabīga meža sastāvdaļa un ir mājvieta un barošanās vieta neskaitāmām kukaiņu, augu, sūnu, ķērpju un putnu sugām. Šim nolūkam nepieciešami gan uz zemes guloši, gan stāvoši nokaltuši koki.  Lai veicinātu stāvošu nokaltušu koku veidošanos, veidojot atvērumus, koki tiek arī „gredzenoti”, t.i., tiek noņemta mizas kārta no koka stumbra.

I. Pikšena norāda, ka Latvijai tāpat kā citām Eiropas Savienības dalībvalstīm jāpilda noteiktas saistības dabas aizsardzības jomā, lai saglabātu valstī esošās dabas vērtības un neļautu tām samazināties vai izzust. Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk Pārvalde) atbilstoši Latvijas likumdošanai ir atbildīga par īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu, kā arī īpaši aizsargājamo biotopu optimālu uzturēšanas un atjaunošanas, kā arī aizsardzības pasākumu organizēšanu.

GNP ir identificētas vietas, kurās biotopu stāvoklis pasliktinās ar katru gadu. Tāpēc Pārvalde, piesaistot pieejamos Eiropas un Latvijas finanšu un intelektuālos resursus, organizē atbilstošus atjaunošanas pasākumus, lai uzlabotu apstākļus dzīvotnēs un saglabātu tos nākošajām paaudzēm.

Būtiski ir tas, ka visi darbi notiek kontrolēti. GNP dabas lieguma zonā Lenčupes un Sveķupes mežu masīvā notiekošie meža biotopu apsaimniekošanas darbi tiek īstenoti saskaņā ar GNP individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un projekta FOR-REST ietvaros izstrādāto apsaimniekošanas programmu. Veicamie darbi saskaņoti ar atbildīgajām iestādēm. Saņemta ciršanas atļauja no Valsts meža dienesta un saņemts saskaņojums no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. 

Projekta koordinatore saka: “Kliedējot vietējo iedzīvotāju bažas, jānorāda, ka mežā notiekošie dabiskošanas darbi tiek stingri kontrolēti. Veicot apsekojumus mežizstrādes gaitā, tiek pārbaudīta gan darbu atbilstība plānotajam, gan  mežaudzes biezība. Projekta FOR-REST apsaimniekošanas pasākumu koordinators konkrēto mežu apmeklē vairākas reizes nedēļā, tiekoties ar visiem meža darbos iesaistītajiem darbiniekiem, tāpat arī vairākas reizes mežizstrādes laikā šajos apsekojumos piedalījies projekta FOR-REST meža biotopu eksperts, Pārvaldes un Valsts meža dienesta amatpersonas. Mežizstrādes platību apsekošanu, uzraudzību un kontroli veic arī Pārvaldes mežsaimniecības vadītājs, kā arī Pārvaldes valsts vides inspektori.

Vaicājot Valsts meža dienesta mežzinim Raimondam Mežakam par notiekošo ciršanu, viņš atzīst, ka cītīgi seko līdzi notiekošiem procesiem. R. Mežaks ar projekta “FOR-REST” projekta pārstāvjiem ir apsekojis teritoriju un norāda, ka šobrīd vienīgā problēma esot ceļš. Mežistrādes laikā ir radušās risas, Dabas aizsardzības pārvalde par to ir informēta un pēc darbu beigšanas tās nolīdzinās.

Par aktualitātēm projekta “FOR-REST” ietvaros vairāk lasiet Dabas aizsardzības mājas lapā: www.daba.gov.lv© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv