25.01.2022, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • SAZINIES AR PAŠVALDĪBU!
    Jautājumus Cēsu novada pašvaldībai varat iesūtīt rakstot uz e-pastu vestule@cesis.lv Atbilde uz jautājumiem tiks sagatavota un nosūtīta uz jūsu norādīto e-pastu!
Karte
Apmeklējumi šodien:
349, pašlaik vēro: 21.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2020.gada 26.novembrī, plkst. 12.oo
Raiskuma pagasta AUCIEMMUIŽĀ

Darba kārtība

1.    Pārskats par 22.10.2020. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.    Par saistošo  noteikumu Nr. 11 ,,Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” izdošanu

3.    Par Pārgaujas  novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējumu  SIA  “Ungurmuiža”

4.    Par Pārgaujas novada pašvaldības 2021. gada sienas kalendāra pārdošanas cenas noteikšanu

5.    Par nekustamā īpašuma – dabas un tehnoloģiju parka ēkas, kadastra apzīmējums 42800040053025,  ieguldīšanu SIA “ZAAO” pamatkapitālā

6.    Par projekta “Teritorijas labiekārtošana pie Stalbes ūdenskrātuves sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” izstrādi, iesniegšanu Vidzemes lauku partnerības “Brasla” projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējumu

7.    Par projekta “Tehniskā aprīkojuma iegāde aktivitāšu īstenošanai Pārgaujas novada jauniešu radošajā istabā” izstrādi, iesniegšanu Vidzemes lauku partnerības “Brasla” projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējumu

8.    Par Pārgaujas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jaunatnes ielā 2-3, Straupe, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu un atsavināšanu

9.    Par pieteikuma iesniegšanu mērķdotācijas saņemšanai jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādei

10.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma […] sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu

11.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam […]

12.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam […]

13.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam […]

14.     Par nosaukuma piešķiršanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamam īpašumam

15.    Par grozījumiem zemes nomas līgumos

16.    Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma […] sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu

17.    Par Pārgaujas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Žagariņi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, nodošanu atsavināšanai

18.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamiem īpašumiem “Vīķi” un “Ausmas”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, daļu iznomāšanai

19.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam “Trīsstūris Dzintaros”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

20.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam “Ieviņas”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, daļas iznomāšanai

21.    Par Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas  nolikuma apstiprināšanu

22.    Par Pārgaujas novada domes atzinības piešķiršanu

23.    Par grozījumiem nolikumā “Par Pārgaujas novada pašvaldības balvām sporta jomā”

24.    Par nolikuma “Par Pārgaujas novada pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un

 “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un pasniegšanu”  apstiprināšanu

25.    Par nekustamā īpašuma dzīvokļa nr. 4, "Gaismas", Stalbe, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, atsavināšanu

26.    Par nomas tiesību izsoli nedzīvojamo telpu grupai

27.    Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ungurmuiža” pamatkapitāla palielināšanu


Slēgtā daļa

28.    Par materiālo palīdzību […]

29.    Par īres līguma termiņa pagarināšanu […]


•    ar […]  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo  datu aizsardzības regulu© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv