26.09.2020, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
990, pašlaik vēro: 15.

» SākumlapaDOMES SĒDE
2018.gada 25.oktobrī,
plkst. 15.oo Stalbē

Darba kārtība

1. Pārskats par 20.09.2018. pieņemto lēmumu izpildes gaitu

Ziņo: M.DRUBIŅA, izpilddirektore

2. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Ungurmuižas apkures sistēmas un ledus pagraba izbūve’’ realizācijai

3. Par nekustamā īpašuma “Lielstraupes pils” telpu apskates nomas maksas apstiprināšanu

4. Par grozījumiem Pārgaujas novada pašvaldības atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā

5. Par Pārgaujas novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā periodā no 1.septembra līdz 31.decembrim

Ziņo: I.KALNIŅŠ, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

6. Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamo īpašumu nosaukumu un adrešu precizēšanu

7. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļas apmežošanu

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam

10. Par detālplānojuma /dzēsts/, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

11. Par Pārgaujas novada attīstības programmas 2020. – 2026. gadam izstrādes uzsākšanu

12. Par nosaukuma maiņu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam

13. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Pārgaujas novadā

14. Par līguma noslēgšanu medību tiesību nodošanai biedrībai Mednieku klubs “Šalc zaļais mežs”

15. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā atsavināšanas apturēšanu

16. Par izmaiņām Pārgaujas novada domes administratīvās komisijas sastāvā

17. Par grozījumiem 22.03.2018. Domes lēmumā Nr.58 “Par koku ciršanas izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu”

18. Par grozījumiem 22.03.2018. Domes lēmumā Nr.59 “Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu”

19. Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

Ziņo: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja

20. Par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Hardijam VENTAM

Ziņo: I.KALNIŅŠ, domes priekšsēdētāja vietnieks

21.Par saistošo noteikumu Nr. _____ „Grozījumi Pārgaujas novada Domes 2017. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā” izdošanu


* ar ierakstu /dzēsts/ apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv