22.10.2021, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
441, pašlaik vēro: 22.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2021. gada 25. martā, plkst. 15.00
Raiskuma pagasta Auciemmuižā

Darba kārtība

1.    Pārskats par 18.02.2021. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.    Par aizņēmuma ņemšana Valsts kasē izglītības iestādes prioritārā investīciju projekta “Stalbes pamatskolas sporta stadiona skrejceļa pārbūve’’  realizācijai

3.     Par projekta “Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas novada ūdenstilpēs” izstrādi un iesniegšanu

4. Par medību tiesību nodošanu mednieku klubam “VIRSĀJI”

5. Par vidi degradējošas un cilvēku drošību apdraudošas būves statusa atcelšanu

6. Par Pārgaujas novada domes 19.06.2014. lēmuma “Par Saistošo noteikumu Nr. 11 “Par sabiedrisko kārtību Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izdošanu” (protokols Nr. 7, 13.§)

7. Par Pārgaujas novada domes 28.01.2021. lēmuma Nr. 11 “Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Pārgaujas novada pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu”  (protokols Nr.    1,12. §) atcelšanu

8. Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma […] lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu

9. Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma “Sabiedrība LOKA” zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai būvei

10.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam […]

11.    Par lietošanas mērķa noteikšanu plānotajai zemes vienības daļai;

12.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam […]

13.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam […]

14.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam […]

15.    Par nekustamā īpašuma “Dzelmītes -1”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, nodošanu atsavināšanai

16.    Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai nekustamajā īpašumā „[…], Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā

17.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma […] sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

18.    Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam […]

19.    Par 05.01.2015. noslēgtā zemes nomas līguma pārjaunošanu nekustamam īpašumam  “[…], Straupē, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā

20.    Par grozījumiem Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma […] zemes nomas līgumā

21.    Par grozījumiem Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma “[…] zemes nomas līgumā

22.    Par nekustamā īpašuma “Žagariņi” nosacītās cenas apstiprināšanu un nodošanu atsavināšanai

23.     Par zemes vienību piekritību Pārgaujas novada pašvaldībai

24.     Par grozījumiem Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma […] zemes nomas līgumā

25.    Par grozījumiem Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma […] zemes nomas līgumā

26.    Par grozījumiem Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma […] zemes nomas līgumā

27.    Par mācību procesa īstenošanu klātienē ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā

28.    Par pārtikas paku izsniegšanu Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādēs sakarā ar Covid – 19 infekciju izplatību attālinātā izglītības ieguves procesa laikā

29.    Par Stalbes pamatskolas  nolikuma apstiprināšanu

30.    Par 2021. gada 28.janvāra Saistošajiem  noteikumiem Nr. 5. “Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu” precizēšanu

31. Par Pārgaujas novada domes deputāta Monvida Krastiņa atteikšanos no mēnešalgas

32.    Par nekustamā īpašuma “Līkloči”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, sastāvā esošās zemes vienības nodošanu atsavināšanai© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv