22.10.2021, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
457, pašlaik vēro: 21.

» SākumlapaPašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izsole

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Estrāde”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4274 003 0073, kas sastāv no zemes vienības 2,1 ha platībā (turpmāk – NĪ), pārdošanai. Īpašums reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000562992. Uz zemes vienības atrodas estrāde (būve ar kadastra apzīmējumu 4274 003 0073 001), ūdenspievada izbūve (būve ar kadastra apzīmējumu 4274 003 0073 002) un saimniecības ēka (būve ar kadastra apzīmējumu 4274 003 0073 003). Ēku/būvju tiesiskais valdītājs ir NĪ nomnieks mednieku klubs “Lenči”, reģistrācijas nr.40008064635, adrese: Avotu iela 32, Cēsis, Cēsu novads, kuram ir noteiktas pirmpirkuma tiesības. 

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 12400,00 eiro, drošības nauda 1240,00 eiro, dalības maksa 20,00 eiro, minimālais izsoles solis – 100,00 eiro. Izsole notiks 2020.gada 11.februārī plkst.12.00, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības interneta vietnē www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Iesniegt pieteikumus un reģistrēt dalību izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 31.janvārīm,  plkst.12.00.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 26529894.


Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv