23.10.2021, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
289, pašlaik vēro: 22.

» SākumlapaGodināti Pārgaujas novada izglītības iestāžu pedagogi un skolu darbinieki
 

4. oktobrī Straupes pagasta tautas namā, Plācī, pulcējās pedagogi un skolu darbinieki no  trijām Pārgaujas novada teritorijā esošajām izglītības iestādēm – Straupes pamatskolas, Stalbes pamatskolas, Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas. Kā ierasts notika pedagogu godināšanas pasākums par iepriekšējā mācību gada sasniegumiem.

Šoreiz Pārgaujas novada domes atzinības rakstus saņēma kopā 22 pedagogi. Savā apsveikuma runā Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents izteica atzinību skolotājiem, sakot, ka darbs nav viegls, tomēr sniedz gandarījumu. Tieši skolotāju dienas pasākums ir iespēja pateikt paldies par ikdienā veikto darbu gan skolotājiem, gan skolu tehniskajiem darbiniekiem.

Pārgaujas novada domes atzinības rakstus saņēma pedagogi un tehniskie darbinieki no Stalbes pamatskolas:

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese Kozlovska – par radošumu un  ieguldījumu skolas  pasākumu organizēšanā un skolēnu aktiermeistarības pilnveidē.

Dežurante un apkopēja Anita Ābelīte - par iniciatīvu skolas attīstības plānošanā, par atbildīgu darba pienākumu pildīšanu.


Pirmsskolas metodiķe un ķīmijas skolotāja Kintija Blumentāle – par nozīmīgu ieguldījumu pirmsskolas jomas attīstībā un kompetenču pieejas ieviešanu.

Pirmsskolas skolotāja Zane Eihvalde - par ieguldīto darbu, augsto atbildības sajūtu, mieru un atsaucību saskarsmē ar līdzcilvēkiem.

Pirmsskolas skolotāja Sindija Belasika - par radošu un aktīvu darbošanos mācību procesa organizēšanā.

Pirmsskolas skolotāja palīgs Diāna Ozoliņa - par sirsnību, labestību un empātiju veicot darba pienākumus.


Pirmsskolas skolotāja palīgs Sintija Bruņiniece – par augsto atbildības sajūtu, labestību un empātiju veicot darba pienākumus.

Pasākuma laikā Stalbes pamatskolas pedagogiem tika pasniegti arī Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksti:

Ilzei Rēķei  par ieguldījumu rezultatīvā izglītojamo sagatavošanā starpnovadu olimpiādēm.

Antrai Sarapovai par ieguldījumu rezultatīvā izglītojamo sagatavošanā sākumskolas olimpiādēm.

Renātei Hmeļņickai par nozīmīgiem izglītojamo  sasniegumiem sportā. 

Pārgaujas novada domes atzinības rakstus saņēma pedagogi un tehniskie darbinieki no Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas:

 

Inga Pulkstene, speciālās izglītības skolotāja, par kolēģu profesionālās pieredzes pilnveidošanu, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus, sadarbības veicināšanu ar citu skolu speciālo klašu skolēniem un skolotājiem un sapratni un iejūtību, vadot skolēnu nodarbības.

Daina Rence, speciālās izglītības skolotāja, par ieinteresētību skolas estētiskas vides uzlabošanā, radošumu skolas prezentācijas materiālu izveidē un atbildīgu un iejūtīgu attieksmi ikdienas darbā ar skolēniem.

Vivita Rone, sākumskolas skolotāja, par mērķtiecību, atbildību un konsekvenci mācību un audzināšanas darbā, veiksmīgu sadarbību ar skolēnu ģimenēm, lai risinātu problēmas skolēnu uzvedībā un rīcība.

Dace Eihenbauma, sporta skolotāja, par veiksmīgu darbību Baltijas valstu skolu forumā, profesionalitāti un atsaucību darba un radošumu sporta pasākumu un sportisko aktivitāšu organizēšana skolēniem.

 

Pārgaujas novada domes atzinības rakstus saņēma pedagogi un tehniskie darbinieki no Straupes pamatskolas:

 

Anita Lazdāne, sākumizglītības skolotāja, par kvalitatīvu un profesionālu, radoši mērķtiecīgu pieeju pedagoģiskajam darbam.

Daina Cukure-Akmene, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja, par kvalitatīvu un profesionālu, radoši mērķtiecīgu pieeju pedagoģiskajam darbam.

Sanita Kārkliņa, sākumizglītības skolotāja, par radošu, kvalitatīvu mācību darbu un pozitīvu saskarsmi darbā ar skolēniem un vecākiem.

Daiga Kreituze, pirmsskolas un vizuālās mākslas skolotāja, par atbildīgu un radošu ieguldījumu skolas estētiskās vides veidošanā un skolēnu māksliniecisko talantu attīstīšanā.

Iveta Adamsone, sociālo zinību skolotāja, par radošu un kvalitatīvu mācību darbu un pozitīvu saskarsmi darbā ar speciālās izglītība skolēniem un aktivitāti projektu veidošanā un realizācijā.


Elita Pakalne
, latviešu valodas skolotāja, par kvalitatīvu un profesionālu, radoši mērķtiecīgu, aktīvu, mūsdienīgi inovatīvu pieeju pedagoģiskajam darbam.

Laila Lamberte, sporta skolotāja, par atbildīgu darbu, ieguldījumu sporta dzīves veidošanā un aktīva dzīvesveida popularizēšanā.

Ilze Gaile, lietvede, par profesionalitāti, pozitīvu saskarsmi un veiksmīgu sadarbību ar skolas kolektīvu.

Sandra Vanaga, pirmsskolas pedagoga palīgs, par nesavtību, pašatdevi un atbildību uzticēto pienākumu veikšanā pirmsskolā.

 

Veicināšanas balvu par titulu gada pedagogs saņēma Evija Tiltiņa. Straupes pamatskolā strādā par bioloģijas, dabaszinību un meiteņu mājturības un tehnoloģiju skolotāju. Evija vada arī ekoskolas aktivitātes. Skolotājas E.Tiltiņas vadībā skola piedalās Vidzemes plānošanas reģiona rīkotajā projektā „WasteArt”, kā arī Skolotāja ir iniciatore „Straupes apļu” skrējiena ieviešanai, kas notiek jau ceturto gadu. Septembrī kopā ar skolēniem piedalījās talkā „Mana jūra – tīrrade”. Evija Tiltiņa ir projektu nedēļas „ Mežs”  iniciatore.  Skolotāja stundās izmanto jaunākās tehnoloģiskās iespējas – balsošana telefonā, stundas tēmu apguvē izmanto ‘bee-boot’ robotiņu. Mājturības un bioloģijas stundās izmanto iespēju apmeklēt tuvākos uzņēmumus. Skolotāja prasmīgi organizē stundu darbu, izmantojot gan pedagoģisko intrigu skolēnu ieinteresēšanai, gan izmanto inovatīvas un radošas metodes mērķu sasniegšanai. Evija Tiltiņa regulāri sadarbojas ar Dabas Aizsardzības pārvaldi, iesaistot skolēnus Jauno reindžeru kustībā. Regulāri skolotāja pati un skolēni piedalās ziemas un vasaras ekoforumos. Skolā Evija Tiltiņa atbild par karjeras izglītību, rīko ārpusstundu nodarbības. Skolotājas Evijas Tiltiņas attiecības ar kolēģiem, vecākiem un skolēniem ir cieņpilnas, uz sadarbību vērstas. Kopā ar Ekopadomes vecāku pārstāvi un skolēniem dodas ekspedīcijās.  Ar kolēģiem labprāt dalās pieredzē par dažādu metožu izmantošanu,  ir ekoskolas aktivitāšu ideju ģenerators. Draudzīga klases kolektīva veidošanā ar audzināmo klasi dodas piedzīvojumu un nakts pārgājienos pie skolēnu ģimenēm. Skolotāja ir radoša, enerģiska, atbildīga, uz inovācijām orientēta personība.

 

Titulu gada pedagogs saņēma Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas sporta un interešu izglītības skolotāja Gita Timaškova. Vidzemes un Latvijas mērogā BOCCIA sacensībās piedalās daudzu gadu garumā. Par panākumiem Gita apbalvota “Pargaujas novada Sporta laureāts” pasākumos. Godalgas 2019.gada Vidzemes reģiona BOCCIA sacensībās skolēniem. Gita ar atbildību, iejūtību un pacietību veic sporta skolotājas pienākumus visām veselības grupām, ļoti veiksmīgi izglītības programmu prasības pielāgo tradicionālajam un paraolimpiskajam sportam. Skolotāja regulāri rīko vieglatlētikas dienas skolā, skolēnu sasniegumus vērtējot dinamikā. Strādājot ar bērniem ar invaliditāti, piemēro veselības stāvoklim atbilstošus vingrinājumus. Gitas mudināti skolēni jau divpadsmito gadu piedalās Starptautiskās sporta spēlēs bērniem un jauniešiem ar speciālam vajadzībām “Mēs varam” Valmierā, kas pulcē ap 200 dalībnieku no Latvijas, Igaunijas un Norvēģijas. G. Timaškova vairāk nekā 10 gadus motivē Raiskuma skolas skolēnus piedalīties Pārgaujas novada organizētajā skrējienā “Apkārt Rozulai”. Skolēni katru gadu aktīvi trenējas un skrējienā gūst godalgotas vietas. Skolotāja Gita rada sapratnes pilnu un atbalstošu vidi skolēniem sporta stundās un iedvesmo tos dalībai sacensībās. Objektīvi pamato vecākiem skolēnu veselības nostiprināšanai nepieciešamos vingrinājumus. Gita veiksmīgi sadarbojas ar kolēģiem skolā, organizējot skolēniem un darbiniekiem dažādas aktivitātes visos gadalaikos. Pedagoģe  darbojas speciālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskajā darba grupā. Veicina sadarbību ar citu skolu skolēniem un skolotājiem (Stalbes vidusskola, Ziemeļvidzemes internātpamatskola, Cēsu 2.pamatskola).

 

Pēc atzinību pasniegšanas Pārgaujas novada izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem tika sagādāts muzikāls pārsteigums – grupas Tirkizband koncerts.

Pārgaujas novada pašvaldība novēl pedagogiem un skolu darbiniekiem turpināt pašaizliedzīgo darbu skolas tēla un attīstības veidošanā, kā arī nezaudēt degsmi skolēnu izglītošanā. Lai nezūd entuziasms arvien jaunu metožu un radošu pieeju izmantošanā, lai panākumiem bagāti arī turpmākie gadi!Informāciju sagatavoja:
Iluta Beķere,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa