24.10.2021, Svētdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
323, pašlaik vēro: 27.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2018. gada 21. jūnijā, plkst. 15.00
Stalbē

Darba kārtība

1. Pārskats par 24.05.2018. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu
2. Par Pārgaujas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
3. Par maksas noteikšanu par Lielstraupes pils telpu un parka izmantošanu
4. Par grāmatas “Dzimtene, vai manu balsi dzirdi?” cenas noteikšanu
5. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, nodokļa un nokavējuma
naudas parāda piedziņu
6. Par nekustamā īpašuma Romula, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, nodokļa un nokavējuma
naudas parāda piedziņu
7. Par nekustamā īpašuma “Muiža”, Stalbes pagastā Pārgaujas novadā, nodokļa un nokavējuma
naudas parāda piedziņu
8. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/, Stalbes pagastā Pārgaujas novadā, nodokļa un nokavējuma naudas
parāda piedziņu
9. Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu, jauna
nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu
10. Par atļauju apmežot lauksaimniecībā izmantojamo zemi zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 4280 005 0026
11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu nekustamam īpašumam Straupes pagastā,
Pārgaujas novadā
12. Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam Stalbes pagastā, Pārgaujas
novadā
13. Par autogreidera DZ-122 pārdošanu izsolē
14. Par vieglās automašīnas NISSAN X TRAIL pārdošanu izsolē
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta
nekustamajam īpašumam /dzēsts/
16. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemes gabala “Jaunvārnas” Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
17. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemes gabala “Strautiņi” Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
18. Par pirmskolas grupas atvēršanu Stalbes vidusskolas ēkā
19. Par pirmskolas grupas atvēršanu Stalbes vidusskolas struktūrvienībā
20. Par vidējā termiņa plānošanas dokumenta “Jaunatnes politikas stratēģija 2019. – 2023.gadam”, kas
izstrādāta Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3.pamatdarbības
„Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” sadaļā apstiprinātā
projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros
apstiprināšanu

* ar ierakstu /dzēsts/ apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu
informāciju


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv