18.10.2021, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
 • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
  Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
 • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
  Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
380, pašlaik vēro: 9.

» SākumlapaTiek uzsākta Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

Kas ir teritorijas plānojums?
Teritorijas plānojums ir pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

Spēkā esošais teritorijas plānojums

Saskaņā ar Pārgaujas novada domes 2013. gada 27. jūnija lēmumu (protokola Nr.9., §2.) ir spēkā Pārgaujas novada Teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam (turpmāk – Teritorijas plānojums).

Teritorijas plānojuma sastāvā ietilpst:

 • Paskaidrojuma raksts, kurā atspoguļots sagatavotā teritorijas plānojuma risinājuma apraksts un tā atbilstība ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.
 • Grafiskā daļa, kurā attēlota plānotā, atļautā zemes izmantošana (turpmāk –funkcionālais zonējums), apgrūtinātās teritorijas un objekti, kuriem noteiktas aizsargjoslas, apdzīvoto vietu un citu videi un apbūvei ietekmējošas teritorijas, objekti.
 • Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kurā noteikti detalizēti funkcionālā zonējuma un citu ar apbūvi saistīti aprobežojumi.
Teritorijas plānojuma grozījumi
Saskaņā ar Pārgaujas novada domes 2017. gada 23. marta lēmumu Nr.59. (protokols Nr.4., §7.) “Par Pārgaujas novada Teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumiem” uzsākts darbs pie Teritorijas plānojuma  grozījumu izstrādes ar mērķi veikt Teritorijas plānojuma pielāgošanu spēkā esošajam teritorijas attīstības plānošanas normatīvajam regulējumam, saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, kas atbilst Pārgaujas novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013. – 2035. gadam pamatnostādnēm un Pārgaujas novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam vidēja termiņa mērķiem.

Priekšlikumi teritorijas plānojuma grozījumiem

Pārgaujas novada pašvaldība aicina līdz 01.12.2017. iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, izsakot priekšlikumus, kas veicinātu labvēlīgus apstākļus ieinteresētām pusēm (iedzīvotājiem, potenciālajiem nekustamo īpašumu pircējiem, uzņēmējiem un citām personām), īpašuma attīstībai un attīstības iespējām.

Iesniedzot priekšlikumus norādiet:

 • nekustamā īpašuma nosaukumu vai adresi;
 • zemes vienības kadastra apzīmējumu;
 • priekšlikumus grafiskās daļas izmaiņām un/vai priekšlikums teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām.
Priekšlikumus lūdzam iesniegt:
 • elektroniski, sūtot uz Pārgaujas novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv;
 • rakstiski, sūtot Pārgaujas novada pašvaldībai uz adresi “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151.
Teritorijas plānojuma funkcionālo zonu dalījums

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru

Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski izveidojies plašs jauktas izmantošanas spektrs vai ko izmanto par pilsētas, ciema vai apkaimes centru, kā arī apbūves teritorijai, ko plānots attīstīt par šādu centru

Publiskās apbūves teritorija (P)

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

Tehniskās apbūves teritorija (TA)

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru

Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

 

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves

Mežu teritorija (M)

 

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai

Lauksaimniecības teritorija (L)

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem

Ūdeņu teritorija (Ū)

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai


Kontaktpersonas

Par aktuālo teritorijas plānojuma grozījumu norisi, kā arī par publiskās apspriešanas kārtību, vietu un termiņiem sekojiet līdzi gan pašvaldības mājaslapā, gan informatīvajā izdevumā “Pārgaujas Novada Vēstis”.

Ar spēkā esošo Teritorijas plānojumu un citiem Teritorijas plānojuma izstādes dokumentiem varat iepazīties šeit.

Dace Ruble,
teritorijas plānotāja,
Attīstības plānošanas nodaļa