24.10.2021, Svētdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
 • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
  Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
 • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
  Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
300, pašlaik vēro: 11.

» SākumlapaBiedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Termiņš projektu iesnieguma pieņemšanai   

2017. gada 20. marts - 2017. gada 20. aprīlis

3. kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums

EUR 245 000.00
 • Rīcībai 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai (EUR 105 000.00)
 • Rīcībai 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana (EUR  140 000.00)
Projektu  īstenošanas termiņš
 • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumu iesniegšana
 • Elektroniski:
- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
- Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.
 • Papīra formā:
Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerības” birojā: Jāņa Poruka ielā 8 -317.kabinetā, Cēsis, Cēsu novadā.  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.
Atbalsta pretendenti
   
Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos MK noteikumu 590, 6.3. apakšpunktā minēto sabiedriskā labuma projektu.

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

SVVA Stratēģiskais mērķis  
M2  Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana
Rīcība 2.1.    
Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
Kārtai piešķirtais finansējuma  apmērs
EUR 105 000.00
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR
līdz EUR 25 000.00
Maksimālā atbalsta intensitāte (%)
90%
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2.2. punktā minētā darbība
Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
Rīcības darbību apraksts
Apdzīvoto vietu publiskā infrastruktūra;
• Infrastruktūras izveide dabas un kultūras objektos, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un/vai pamatota pašvaldības attīstības programmā;
• Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana.   
Papildus iesniedzamie dokumenti    
• Fiziskai personai jāpievieno- Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu.
• pievienots papildus materiāls par projekta mērķauditorijas novērtēšanu (piemēram, aptaujas, forumi u.tml.)
Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA 3.3. nodaļā  Rīcību rezultātu rādītāji   
•    Labiekārtota publiskā teritorija;
•    Uzlabota infrastruktūra;
•    Ēku atjaunošanas un saglabāšanas pasākums;
•    Izveidota  kvalitatīva kultūrvēsturiskā mantojuma/novadpētniecības ekspozīcija, kas tiek iekļauta vismaz reģiona līmeņa tūrisma informācijas apritē.

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

SVVA Stratēģiskais mērķis 
M 2  Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana
Rīcība 2.2.    
Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
Kārtai piešķirtais finansējuma  apmērs
EUR  140 000.00
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR
līdz EUR 17 000.00
Maksimālā atbalsta intensitāte (%)   
90%
Atbilstošā MK Noteikumu Nr. 590 5.2.1. punktā minētā darbība
Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Rīcības darbību apraksts
• Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, sporta, kultūras, interešu centru, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai un dažādošanai;
• Vides aizsardzības aktivitātēm;
• Lauku tradīciju un kultūras mantojuma stiprināšana un attīstība;
• Apmācību organizēšana, amatu prasmju apguve;
• Infrastruktūras izveidošana sporta objektos.

Papildus iesniedzamie dokumenti    
• Fiziskai personai jāpievieno- Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu.
• pievienots papildus materiāls par projekta mērķauditorijas novērtēšanu (piemēram, aptaujas, forumi u.tml.)
Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijas Rīcības plāna 7.ailē
• Uzlabota infrastruktūra un/vai aprīkojums sporta/veselīga dzīvesveida centros/klubos (attiecināma arī jaunu centru izveidošana);
• Izveidots dabas tūrisma objekts;
• Izveidota jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanas vieta/atbalsta centrs sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupām;
• Uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte esošajās institūcijās/organizācijās;
• Uzlabota vai izveidota  infrastruktūra/pakalpojums bērniem un/vai jauniešiem;
• Uzlabota sporta, kultūras, mūžizglītības pasākumu un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūra un/vai saturiskais piedāvājums apdzīvotās vietās;
• Izveidots tradīciju objekts/pasākumi;
• Radīts  infrastruktūras objekts/pasākumi, kas veicina jauniešu piesaisti lauku teritorijai;
• Noorganizētas apmācības amatu apgūšanai.

Informācija
Informācija un “Cēsu rajona lauku partnerības” vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020. gada plānošanas periodam partnerības mājaslapā www.partneriba.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

Kontaktpersonas
 • Dace Melgalve, tālr. 29467509, e–pasts: cesis@partneriba.lv; Jāņa Poruka ielā 8 -317. kabinets, Cēsis, Cēsu novadā. LV4101.
 • Kristīne Zaķe, tālr. 26100933, e-pasts: cesis@partneriba.lv


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv